Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ABONNEMENTEN & PRODUCTEN

HEARST MAGAZINES NETHERLANDS B.V.

ALGEMEEN

I – ALGEMEEN

DEFINITIES
1. In deze Algemene Leveringsvoorwaarden Abonnementen & Producten hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

‘Abonnee’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Abonnement aangaat met Hearst.

‘Abonnement’: de overeenkomst tussen Hearst en Abonnee op grond waarvan Abonnee gedurende een bepaalde periode en tegen het overeengekomen Abonnementsgeld een Uitgave op de voor die Uitgave van toepassing zijnde wijze(n) ontvangt. Onder een Abonnement wordt ook verstaan een proefabonnement (betaald en onbetaald).
‘Bestelling’: een door Klant, elektronisch (via Webshop), schriftelijk of telefonisch afgesloten bestelling van een Abonnement dan wel een Product.

‘Betaalperiode’: de periode waarover het verschuldigde Abonnementsgeld door Abonnee per keer betaald dient te worden.

‘Bevestiging’: een door Hearst schriftelijk/elektronische aan Klant of Abonnee verstuurde bevestiging met onder andere informatie over het Product en de levertermijn ervan of indien het een Abonnement betreft over het abonnementstype, de begin- en eventuele einddatum. Indien het Product bestaat uit een toegangsbewijs voor een E-course of Evenement dan zal de bevestiging aan de Klant onder andere informatie bevatten over de betreffende E-Course dan wel het Evenement.

‘Digitale Uitgave’: alle bestaande en toekomstige digitale Uitgaven van Hearst al dan niet toegankelijk via (mobiele) websites (mobiele) applicaties of andere digitale media.

‘E-course’: een door Hearst te organiseren online cursus waarbij tegen betaling aan de Klant binnen de overeengekomen termijn onder andere toegang wordt verschaft tot een specifiek content platform.

‘Evenement’: een door Hearst te organiseren evenement (fysiek en digitaal, waaronder ook fysieke cursussen en Masterclasses) waarop specifieke voorwaarden en gedragsregels van toepassing zijn.

‘Hearst’: Hearst Magazines Netherlands B.V. en alle huidige en toekomstige aan haar, direct of indirect, gelieerde ondernemingen, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Moermanskkade 500 te (1013 BC), Amsterdam.

‘Klant’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hearst een Overeenkomst aangaat tot een (online) aankoop van een Uitgave dan wel een Product, niet zijnde een Abonnee.

‘Klantenservice’: de specifieke klantenservice per merk/titel van Hearst. Deze zijn te bereiken via Moermanskkade 500, 1013 BC Amsterdam en via de telefoonnummers en e-mailadressen als genoemd op https://www.hearst.nl/contact/.

‘Membership’: het lidmaatschap van een Klant aan een door Hearst te organiseren serie van activiteiten (fysiek en digitaal). Aan het membership zijn bepaalde voorwaarden en gedragsregels verbonden, waaronder het registreren door de Klant en het betalen van een bijdrage,

‘Overeenkomst’: de tussen Hearst en Klant of Abonnee gesloten overeenkomst inclusief deze Voorwaarden, bestaande uit een abonnementsovereenkomst, een overeenkomst met betrekking tot een online aankoop via de Webshop dan wel anderszins.

‘Product’: een door Klant bij Hearst (online) aangekocht artikel anders dan een Abonnement, waaronder een Welkomstgeschenk, een Membership, een toegangsbewijs tot een Evenement dan wel tot een E-course.

‘Tijdschrift’: alle bestaande en toekomstige gedrukte tijdschriften die door Hearst worden uitgegeven.

‘Uitgaven’: alle Tijdschriften, Digitale Uitgaven, overige en toekomstige uitgaven in welke publicatievorm dan ook.

‘Voorwaarden’: onderhavige algemene leveringsvoorwaarden Abonnementen & Producten.

‘Webshop’: de door Hearst geëxploiteerde webshop(s) waarin Tijdschriften, Digitale Uitgaven en Producten aan Klanten worden aangeboden.

‘Welkomstgeschenk’: het cadeau dat een Abonnee ontvangt bij het aangaan van een Abonnement.

TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, Bestellingen en Overeenkomsten tussen Hearst en Abonnee of Klant die onder andere kunnen bestaan uit een Abonnement dan wel de (online) aankoop van een Product.

3. Indien een Abonnee of Klant jonger is dan 16 jaar dan wordt deze geacht toestemming te hebben verkregen van een ouder/voogd.

4. Door het afsluiten van een Abonnement of het plaatsen van een Bestelling van een Product, gaat Abonnee of Klant akkoord met deze Voorwaarden.

5. Deze Voorwaarden zijn online gepubliceerd op www.hearst.nl en op de betreffende websites van de specifieke Tijdschrift titels en worden op verzoek kosteloos via e-mail toegezonden. Een verzoek kan gericht worden aan de Klantenservice.

6. Hearst behoudt zich het recht voor Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden treden in werking op het moment dat deze worden gepubliceerd op www. Hearst.nl/leveringsvoorwaarden en zijn vanaf dat moment van toepassing op de te sluiten Overeenkomsten.

7. De genoemde prijzen van Abonnementen en Producten, de Voorwaarden en de inhoud van de Overeenkomst die door de Abonnee of Klant met Hearst wordt aangegaan, zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten.

8. Bij tegenstrijdigheid tussen het Algemene deel (I) van deze Voorwaarden en de inhoud van de onderdelen II en/of III, prevaleert de inhoud van de onderdelen II of III.

TOTSTANDKOMING, UITVOERING EN OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

9. Alle aanbiedingen van Hearst geschieden op basis van beschikbaarheid en zijn vrijblijvend.

10. Een Bestelling kan zowel telefonisch, via de Webshop of schriftelijk worden geplaatst. De aanvaarding van een Bestelling door Hearst geschiedt schriftelijk dan wel via e-mail in een Bevestiging of doordat Hearst met uitvoering van een Bestelling begint. Abonnee dan wel Klant dient de Bevestiging op juistheid en volledigheid te controleren en dient geconstateerde afwijkingen direct aan Hearst te melden.

11. Hearst heeft het recht een Bestelling, ook na aanvaarding, te weigeren.

12. Wijzigingen in een Bestelling moeten door Klant tijdig en schriftelijk aan Hearst worden doorgegeven en zijn slechts van kracht indien door Hearst bevestigd.

13. Hearst heeft het recht Bestellingen geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden.

14. De door Hearst gehanteerde levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Klant dan wel Abonnee Hearst schriftelijk in gebreke stellen alvorens Hearst in verzuim komt.

15. Hearst mag de uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen overdragen aan een onderneming binnen haar eigen concern en aan derden in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van Hearst of in het kader van de overdracht van een Tijdschrift, met dien verstande dat deze onderneming de Overeenkomst gesloten tussen Hearst en Abonnee dan wel Klant naleeft.

HERROEPING

16. Abonnee of Klant kan een Overeenkomst met betrekking een Abonnement dan wel de aankoop van een Product of Abonnement gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Voornoemd termijn gaat in:
i. bij Abonnementen op een Tijdschrift, op de dag van levering van het Tijdschrift aan Abonnee;
ii. bij Abonnementen op Digitale Uitgaven, op het moment van de totstandkoming van het Abonnement;
iii. bij Producten, niet zijnde toegangsbewijzen voor E-courses en Evenementen, op de dag waarop Klant het Product heeft ontvangen;
iv. bij meerdere Producten, niet zijnde een Welkomstgeschenk in eenzelfde bestelling, op de dag waarop Klant het laatste Product heeft ontvangen;
v. indien de levering van een Product, niet zijnde een welkomstgeschenk bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop Klant de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

17. Tijdens de bedenktijd van 14 dagen (zie punt 16.) dient Klant zorgvuldig om te gaan met het Product (waaronder het Welkomstgeschenk), de verpakking en labels. Klant zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het Product wenst te behouden.

18. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht, meldt Klant dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het digitaal invullen van dit modelformulier voor herroeping dat ook op te vragen is bij de Klantenservice. Binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, stuurt Klant het Product terug naar Hearst. Deze dient te worden teruggestuurd met alle geleverde toebehoren, als het redelijkerwijs mogelijk is in originele staat en verpakking, en conform de door Hearst eventueel verstrekte redelijke en duidelijke instructies. In geval van herroepingsrecht ten behoeve van een Abonnement heeft Abonnee de keuze, of dit op dezelfde wijze regelen als hierboven vermeld dan wel door contact op te nemen met de Klantenservice zodat zij e.e.a. meteen in orde kunnen maken.

19. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht zijn de kosten van retournering voor rekening van Abonnee dan wel Klant. Hearst kan additionele kosten in rekening brengen:
i. ten aanzien van Tijdschriften en Producten: de prijs voor niet (tijdig) retour geleverde Tijdschriften en Producten, alsmede eventuele waardevermindering van de geleverde Uitgaven en Producten;
ii. ten aanzien van Digitale Uitgaven: de overeengekomen vergoeding (naar rato) voor de periode vanaf de start van de uitvoering van het Abonnement tot aan ontbinding, indien uitvoering van het Abonnement op verzoek van de Abonnee binnen de ontbindingstermijn is gestart.

20. Hearst dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat het Product, niet zijnde toegangsbewijzen voor E-courses en Evenementen of het Tijdschrift tijdig retour is ontvangen, dat wil zeggen binnen de wettelijke termijn als genoemd in punt 18, overgaan tot het terugstorten van het aankoopbedrag plus de verzendkosten. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarvan Abonnee of Klant de aankoop of het Abonnement heeft betaald. Indien Klant een deel van de Bestelling niet retourneert, zullen geen verzendkosten worden vergoed.

21. Het herroepingsrecht is niet van toepassing ten aanzien van (i) Producten die daarvoor naar hun aard niet in aanmerking komen, zoals bederfelijke, tijdsgebonden of persoonlijke Producten, (ii) overeenkomsten waaronder levering van Tijdschriften anders dan via een Abonnement [iii] overeenkomsten met betrekking tot het bezoek aan een Evenement op een overeengekomen datum en [iv.] digitale inhoud van een E-course die binnen de bedenktijd van 14 dagen is geleverd.

INTELLECTUELE EIGENDOM

22. De auteursrechten en andere intellectuele eigendoms- en overeenkomstige rechten met betrekking tot de Tijdschriften en Producten berusten bij Hearst en/of haar licentiegevers dan wel leveranciers. Abonnee en Klant erkennen deze rechten en zal zich onthouden van inbreuk op deze rechten.

AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

23. Hearst is uitsluitend aansprakelijk voor de door Abonnee of Klant geleden schade indien deze schade aan Hearst is toe te rekenen of indien deze schade als gevolg van een wettelijke bepaling voor risico van Hearst komt. Hearst is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik door Abonnee of Klant van enig door Hearst geleverd Product of Abonnement, tenzij Hearst aansprakelijk is conform het bepaalde inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek dan wel indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Hearst. Aansprakelijkheid voor indirecte en gevolg schade is uitgesloten.

24. Indien Hearst aansprakelijk blijkt te zijn voor de veroorzaakte schade, dan is deze beperkt tot de daadwerkelijk door Klant geleden, en door de verzekering van Hearst uitbetaalde schade. Indien verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Hearst beperkt tot maximaal driemaal het factuurbedrag dat in verband met de Bestelling aan Klant in rekening is gebracht en is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 5.000 (vijfduizend Euro).

25. Hearst is niet aansprakelijk voor schade die later dan zes (6) maanden na levering van het Product is ontstaan dan wel voor schade die niet binnen 14 dagen na het ontstaan ervan aan Hearst schriftelijk is gemeld. Indien de schade later is ontstaan zal Hearst op verzoek van Klant informeren over het eventueel verhalen van de schade op de leverancier van het Product.

26. Hearst is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Hearst gelegen omstandigheden waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, ziekte van personeel van Hearst, tekortschieten van door Hearst ingeschakelde toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid, de gevolgen van een pandemie, productieverbod, slecht weer, brand en explosie.

KLACHTEN EN ADRESWIJZIGING

27. Voor vragen met betrekking tot facturen n.a.v. een Overeenkomst of vragen over een Bestelling of Abonnement kan Abonnee of Klant terecht bij de Klantenservice.

28. Klachten van welke aard dan ook, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan bij Klantenservice te zijn ingediend. Klachten worden binnen twee weken behandeld en Hearst zal binnen deze termijn schriftelijk dan wel telefonisch reageren.

29. Een klacht ontslaat Abonnee of Klant niet van de nakoming van zijn verplichtingen conform de Overeenkomst, waaronder tijdige betaling van het abonnementsgeld.

30. Adreswijzigingen in verband met bezorging dan wel facturering dienen uiterlijk 14 dagen voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan Hearst te worden doorgegeven. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van Abonnee of Klant dienen zo spoedig mogelijk aan Hearst doorgegeven te worden.

31. In het onverhoopte geval dat een geschil omtrent een Bestelling niet onderling tussen Hearst en Klant wordt opgelost, heeft Klant het recht om een klacht in te dienen via een van de geschillencommissies van de ODR (Online Dispute Resolution). Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend en Hearst dan wel Klant dient daar gevolg aan te geven.

PRIVACY

32. Bij het sluiten en de uitvoering van de Overeenkomsten verwerkt Hearst persoonsgegevens van Abonnees en Klanten. Het gebruik van de door Klanten en Abonnees verstrekte persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacy-gerelateerde wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Op basis van de Telecommunicatiewet zal Hearst, Abonnee en Klant de nieuwsbrief van het betreffende Tijdschrift doen toekomen, waarbij Abonnee en Klant te allen tijde het recht hebben zich middels een link in de nieuwsbrief uit te schrijven.

33. In de privacyverklaring van Hearst die te vinden is op https://www.hearst.nl/privacyverklaring is gedetailleerd vastgelegd hoe Hearst met de gegevens van haar Klanten en Abonnees omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen en bezwaar kan worden gemaakt

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

34. Op deze Voorwaarden en op de tussen Abonnee of Klant en Hearst gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

35. Alle geschillentussen Hearst en Abonnee dan wel Klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

II – AANVULLENDE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN

Op alle Overeenkomsten met betrekking tot Abonnementen op een door Hearst uitgegeven (online) Tijdschrift, zijn naast de algemene bepalingen (zie onder I) de onderhavige Voorwaarden van toepassing.

WELKOMSTGESCHENK

36. Aanbiedingen met een Welkomstgeschenk gelden alleen zolang de voorraad strekt.

37. Welkomstgeschenken en kortingsaanbiedingen zijn alleen mogelijk indien de nieuwe Abonnee gedurende een periode van 6 maanden geen Abonnement heeft gehad op de betreffende Uitgave. Indien dit wel het geval is of bij vermoeden van misbruik (waaronder ook valt overmatig aangaan van Abonnementen), vervalt het recht op korting of Welkomstgeschenk en heeft Hearst het recht het Welkomstgeschenk c.q. de korting terug te vorderen.

38. Indien een specifiek Welkomstgeschenk niet meer op voorraad is dan biedt Hearst Abonnee een alternatief in de vorm van een vervangend Welkomstgeschenk of een korting, een en ander ter keuze van Abonnee.

39. Levering van het Welkomstgeschenk geschiedt binnen 30 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij een ander levertermijn is genoemd. De door Hearst gehanteerde levertermijnen zijn indicatief. Overschrijding van het termijn geeft Abonnee geen recht op schadevergoeding dan wel ontbinding van de Overeenkomst.

40. Abonnee dient het Welkomstgeschenk bij ontvangst te controleren op eventuele gebreken of schade en dient dit binnen twee weken na ontvangst aan Hearst te melden via de Klantenservice.

BEZORGING

41. Gedurende de looptijd van het Abonnement zal Hearst zich inspannen voor een tijdige bezorging van het Tijdschrift.

42. Hearst heeft het recht om de bezorging van het Tijdschrift op te schorten indien tijdige betaling uitblijft.

43. Hearst is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van niet-tijdige bezorging.

LOOPTIJD, VERLENGING EN BEËINDIGING VAN HET ABONNEMENT

44. Abonnementen worden aangegaan voor de overeengekomen periode of aantal edities. Daarna wordt – behoudens opzegging als in dit punt geregeld– automatisch verlengd, tenzij anders vermeld. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het Abonnement alleen tegen het einde van het overeengekomen termijn worden beëindigd, waarbij de Abonnee uiterlijk één (1) maand voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn Hearst over deze opzegging moet berichten.

45. Na (automatische) verlenging kan Abonnee het Abonnement opzeggen kan met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand tenzij de betreffende titel 11 maal of minder per jaar verschijnt, dan dient Abonnee een opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen. Opzegging dient te geschieden op de wijzen als in punt 46. vermeld.

46. Opzegging van een Abonnement dient via de Klantenservice telefonisch, elektronisch, dan wel per gewone of aangetekende post te geschieden. Hearst zal na ontvangst van de opzegging schriftelijk bevestigen dat het Abonnement wordt beëindigd onder vermelding van de definitieve einddatum van het Abonnement.

47. Informatie over de looptijd van het Abonnement kan tevens opgevraagd worden bij de Klantenservice.

48. Hearst is te allen tijde gerechtigd een Abonnement op te zeggen met inachtneming van eenzelfde opzegtermijn als die geldt voor Abonnee.

TARIEVEN, RESTITUTIE EN BETALING

49. De gehanteerde tarieven gelden uitsluitend voor Abonnementen in Nederland en zijn inclusief verzendkosten en B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

50. Betaling geschiedt voor de overeengekomen Betaalperiode en geschiedt op een manier die Abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het Abonnement (bijv. via Ideal of automatische incasso). De abonnementsprijzen voor de (automatische) verlenging staan vermeld in het colofon of op de servicepagina van de Uitgave.

51. Bij niet tijdige betaling bijvoorbeeld door stornering of wegens ontoereikend saldo, heeft Hearst het recht herinneringskosten in rekening te brengen. Indien de betaling van het Abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Hearst gerechtigd het Abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. Hearst heeft alsdan het recht de vordering over te dragen aan een incassobureau. Stornering van een door Hearst (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.

52. Bij beëindiging van het Abonnement na het eerste abonnementstermijn door Abonnee dan wel Hearst, vindt restitutie plaats van het reeds betaalde abonnementsgeld over de resterende Betaalperiode vanaf de einddatum van het Abonnement onder aftrek van daarmee gemoeide administratie- en verwerkingskosten (van € 3,50) of kan worden ingezet ten behoeve van een Abonnement op een ander Tijdschrift.

53. Hearst heeft het recht de prijs gedurende looptijd van het Abonnement te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie, verhoging van de grondstofprijzen of andere onvoorziene prijsstijgingen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van de betreffende Uitgave gepubliceerd. Indien de wijziging een verhoging betreft en deze verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van het betreffende Abonnement, heeft Abonnee het recht het Abonnement te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en op de wijze als genoemd in punt 46.

WIJZIGING OF STAKING UITGAVE

54. Hearst heeft het recht de omvang, het aantal edities, inhoud, verschijningsvorm, – moment en/of frequentie en lay-out van haar Uitgaven te wijzigen, waarbij Hearst ervoor zal zorgen dat de betreffende Uitgave ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding blijft staan tot het abonnementstarief. Bij het stopzetten van een Uitgave, vindt restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de resterende betaalperiode vanaf de stakingsdatum van de Uitgave. In het geval van staking waarbij de Uitgave wordt vervangen door een andere uitgave of een wijziging van de Uitgave waardoor de Uitgave wezenlijk afwijkt van de onder het Abonnement door Hearst toegezegde prestatie, heeft Abonnee het recht om het Abonnement binnen vier (4) weken na aankondiging van de vervanging, dan wel binnen vier (4) weken na de ontvangst van het eerste vervangende editie van de Uitgave, afhankelijk van welk moment eerder is, te ontbinden op de wijze als genoemd in punt 46.

DIGITALE UITGAVEN

55. Abonnees hebben de mogelijkheid om een Digitale Uitgave van het Tijdschrift waar zij een Abonnement al dan niet tegen betaling te ontvangen

56. Abonnee mag de Digitale Uitgave, alleen voor eigen gebruik downloaden en/of uitprinten. Het is Abonnee niet toegestaan Digitale Uitgaven te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in punt 58. beschreven licentie te buiten gaan.

57. Abonnee is volledig verantwoordelijk voor al het gebruik van zijn inloggegevens en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht.

58. De (intellectuele eigendoms-) rechten op de door Hearst aangeboden Digitale Uitgaven komen aan Hearst dan wel haar licentiegever toe. Abonnee verkrijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht het Digitale Uitgave te gebruiken.

III –PRODUCTEN

Deze bepalingen zijn in aanvulling op de bepalingen genoemd onder I. en II. van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Klant/Abonnee en Hearst dan wel Bestelling van Klant/Abonnee waarbij door Hearst via een door haar geëxploiteerde Webshop Abonnementen dan wel Producten worden verkocht.

LEVERING EN UITVOERING

59. Iedere Bestelling wordt uiterlijk binnen 30 dagen door Hearst uitgevoerd, tenzij anders is vermeld dan wel overeengekomen. Indien de bezorging onverhoopt vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Klant hiervan uiterlijk 15 dagen nadat de Bestelling is geplaatst bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zal Hearst het bedrag dat Klant betaald heeft zo spoedig als mogelijk terugbetalen.

60. Hearst neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de Bestellingen. Bij de levering van de Bestellingen maakt Hearst gebruik van zorgvuldig door haar geselecteerde logistieke dienstverlener(s).

61. Tot het moment van bezorging aan Klant berust het risico van beschadiging en/of vermissing van bestelde Producten bij Hearst tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

BETALING EN FACTURERING

62. Voor Producten anders dan online afgesloten Abonnementen (zie punt 50), dient betaling te geschieden middels iDeal.

63. De door Hearst gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief verzendkosten en inclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Hearst behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd en gelden niet voor reeds geplaatste Bestellingen.

GARANTIE PRODUCTEN

64. Hearst staat ervoor in dat de bestelde en door haar geleverde Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

65. De afbeeldingen van de online aangeboden Producten worden zo nauwkeurig mogelijk door Hearst in beeld gebracht. Hearst kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van deze Producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren Producten.

E-COURSES

66. Klant mag de bestanden waartoe zij voor de E-course toegang krijgt, alleen voor eigen gebruik downloaden en/of uitprinten. Het is Klant niet toegestaan de inhoud van de E-course te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in punt 68. beschreven licentie te buiten gaan.

67. Klant is volledig verantwoordelijk voor al het gebruik van zijn inloggegevens ten aanzien van de E-course en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht.

68. De (intellectuele eigendoms-) rechten op de door Hearst aangeboden E-courses komen aan Hearst dan wel haar licentiegever toe. Klant verkrijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht de E-course te gebruiken.

EVENEMENTEN

69. Op het bezoek aan evenementen en de aankoop van toegangsbewijzen daarvoor, zijn naast deze Voorwaarden, de bezoekersvoorwaarden evenementen van toepassing. Bij tegenstrijdigheden tussen deze Voorwaarden en voornoemde bezoekersvoorwaarden, gaan laatstgenoemde voor.

MEMBERSHIPS

70. Hearst biedt de Klant de mogelijkheid aan om bepaalde zgn. Memberships aan te gaan. Op het aangaan en de inhoud van een Membership zijn naast specifieke voorwaarden die via de betreffende Webshop aan de Klant kenbaar worden gemaakt, tevens deze Voorwaarden van toepassing. Bij tegenstrijdigheden tussen deze Voorwaarden en specifieke voorwaarden, gaan laatstgenoemde voor.

Laatst gewijzigd op 20 april 2021

© 2021, Hearst Magazines Netherlands B.V.